Linux 指令: find 尋找目錄或檔案

用檔名尋找

(預設區分檔案名稱英文大小寫)
find -name “檔案名稱”

(不區分檔案名稱英文大小寫)
find -iname “檔案名稱”

反向尋找(即不符合此名稱的檔案)
find -not -name “檔案名稱”

find -type 檔案類型
檔案類型有:
f: 一般檔案
d: 目錄
l: 連結
c: 字元裝置
b: 區塊裝置

指令格式:
find [-H | -L | -P] [-EXdsx] [-f path] path … [expression]
find [-H | -L | -P] [-EXdsx] -f path [path …] [expression]